แทงไม่อั้น, เว็บแทงหวย, แทงหวยไม่อั้น

เที่ยว 6 วัดสวยใกล้กรุงเทพ กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมปังให้ชีวิต

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

สำหรับช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ มีหลายครอบครัว ที่น่าจะมองหา วัดสวยใกล้กรุงเทพ ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถไปเที่ยวกันได้ทั้งครอบครัว เพราะการไปเที่ยววัดไหว้พระทำบุญก็เป็นอีกทางเลือกที่ดี วันนี้เราจึงได้รวบรวม วัดสวยน่าไป ที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพฯ มาฝากกัน สามารถเดินทางไปเช้า-เย็นกลับได้สบาย ๆ แต่มีวัดอะไรน่าสนใจบ้าง ไปดูกัน

วัดสวยใกล้กรุงเทพ

1. วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี

วัดสวยใกล้กรุงเทพ

วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2519 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ 200 ปี แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยมี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นองค์ประธานจัดสร้างวัด

ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐาน พระพุทธปฏิมา ประธานประจำอุโบสถ ได้รับการถวายพระนามว่า สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์ ซึ่งสร้างขึ้นน้อมเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และภายในวัดยังมี พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ ซึ่งสร้างน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและราชวงศ์จักรี โดยชั้นที่ 2 ของเจดีย์ ประดิษฐาน พระเจดีย์ทอง บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ

 • สถานที่ตั้ง : 999 หมู่ 11 เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

2. วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี

วัดสวยใกล้กรุงเทพ

วัดพระพุทธบาท สระบุรี เป็นอีกวัดสวยใกล้กรุงเทพฯ ที่เหมาะกับการไปเที่ยวสักการะ ปูชนียสถานที่สำคัญคือ รอยพระพุทธบาท ซึ่งค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม ตอนกรุงศรีอยุธยา พระองค์จึงโปรดให้สร้างมณฑปชั่วคราวครอบรอยพระบาทไว้นั่นเอง แน่นอนว่า พระมณฑป มีความงดงาม ฝาผนังด้านนอกปิดทองประดับกระจกเป็นรูปเทพพนมและมีพุ่มข้าวบิณฑ์ อย่างวิจิตรประณีต ทางขึ้นพระมณฑปเป็นบันไดนาคสามสาย หมายถึง บันไดเงิน บันไดทอง และบันไดแก้ว ที่ทอดลงมาจากสวรรค์อีกด้วย

 • สถานที่ตั้ง : ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.

3. วัดโบสถ์ จังหวัดปทุมธานี

วัดสวยใกล้กรุงเทพ

วัดโบสถ์ หรือ วัดหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ เป็นวัดที่ได้รับความนิยามจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากทีเดียวค่ะ เนื่องจากมีรูปปั้นขนาดใหญ่ของ สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ประดิษฐานอยู่ ทำให้คนมากราบไหว้ สักการะบูชากันมากมาย วัดนี้สร้างเมื่อ พ.ศ.2164 โดยชาวมอญที่อพยพมาจาก เมืองหงสาวดี เดิมเป็นวัดเก่าโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คือ หลวงพ่อเหลือ ซึ่งถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองปทุมธานี

 • สถานที่ตั้ง : ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

4. วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดสวยใกล้กรุงเทพ

วัดไชยวัฒนาราม เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาค่ะ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง เมื่อปี พ.ศ.2173 เป็นวัดหลวงที่มีความสำคัญมากๆ เพราะเป็นวัดที่บำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์สืบต่อมาหลังจากนั้นทุกพระองค์ และยังเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระศพพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ด้วย

จุดน่าสนใจ และสวยงามของวัดก็คือ ระเบียงคด เป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างเมรุแต่ละเมรุเอาไว้ โดยรอบฐานประทักษิณซึ่งแต่เดิมจะมีหลังคารอบๆ ที่บริเวณระเบียงคดนี้จะมีพระพุทธรูป ปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ รวมทั้งหมด 120 องค์ ปัจจุบันเหลือที่ยังมีพระเศียรอยู่ 2 องค์

 • สถานที่ตั้ง : ตำบลบ้านป้อม อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

5. วัดถ้ำเขาปรางค์ จังหวัดลพบุรี

วัดสวยใกล้กรุงเทพ

วัดถ้ำเขาปรางค์ อีกหนึ่ง วัดสวย ลพบุรี ที่มีชื่อเสียงมากๆ ค่ะ เนื่องจากภายในวัดประดิษฐาน พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา องค์ใหญ่ที่สุดในไทย นั่นเอง ซึ่งมีขนาดความกว้าง 32 เมตร และสูงถึง 56 เมตร เลยทีเดียว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 ค่ะ โดยจะมี บันไดพญานาคเจ็ดเศียร ให้ขึ้นไปชมวิวสวยๆ บริเวณลานรอบฐานองค์พระได้อีกด้วย นอกจากนี้ ภายในวัดยังมี เจดีย์เก้ายอด หรือ นวโลกุตระ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และอัฐิธาตุของพระคณาจารย์สายกรรมฐานอยู่บนยอดเจดีย์ ให้เราได้ไปสักการะ กราบไหว้กันเพื่อความเป็นสิริมงคล

 • สถานที่ตั้ง : ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

6. วัดราษฎร์ประคองธรรม จังหวัดนนทบุรี

วัดสวยใกล้กรุงเทพ

ไปสักการะ พระนอนองค์ใหญ่ที่สุด ในจังหวัดนนทบุรีกันที่ วัดราษฎร์ประคองธรรม ค่ะ โดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านคือ พระพุทธไสยาสน์ หรือ หลวงพ่อพระนอน พระนอนองค์ใหญ่ที่มีความยาวถึง 32 เมตรเลยทีเดียว โดยภายในวัดแห่งนี้ยังได้จำลอง พระธาตุ 3 นคร หรือ เจดีย์ 3 นคร มาไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล และให้ประชาชนได้กราบหว้บูชาคือ พระธาตุหริภุญชัย พระธาตุพนม และ พระปฐมเจดีย์

 • สถานที่ตั้ง : หมู่ 1 คลองอ้อม ตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

ช่วงวันหยุดนี้หากกำลังมองหา วัดสวยใกล้กรุงเทพ ก็สามารถไปเที่ยวชม 7 วัดเหล่านี้ที่เราแนะนำกันได้ครับ นอกจากจะได้ทำบุญแล้ว ยังได้พบเห็นสิ่งที่งามตาพาใจชื่นบานด้วย สำหรับวันนี้ เว็บหวยสด คงต้องขอตัวลากันไปก่อน บทความหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหว้พระที่ไหน รอติดตามชมกันได้เลย สวัสดีครับ

แอดมิน

แอดมิน

ความคิดเห็น

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

เรื่องเด่น

Scroll to Top